Facial Waxing

Brow Trim                                                                                                                           8

Brow Wax                                                                                                                           27

Brow Tweeze                                                                                                                     27

Lip                                                                                                                                       12

Nose                                                                                                                                       13

Chin                                                                                                                                    15

Sides                                                                                                                                  18

Brow & Lip                                                                                                                         34

Lip & Chin                                                                                                                          23

Lip Chin & Sides                                                                                                                33

Full Face                                                                                                                            68 

Threading

Brow Thread                                                                                                                     27

Lip Thread                                                                                                                         15

Chin Thread                                                                                                                      18

Sides Thread                                                                                                                    21

Brow & Lip Thread                                                                                                           37

Lip & Chin Thread                                                                                                            28

Chin & Neck Thread                                                                                                        28

Lip Chin & Sides Thread                                                                                                  36

Full Face Thread                                                                                                              78

Tinting

Brow Tint                                                                                                                           25

Lash Tint                                                                                                                            27

Lash & Brow Tint                                                                                                               40

Brow Tint & Shaping                                                                                                        42

Lash Tint Brow Tint & Brow Shaping                                                                               54

Bikini Waxing

Bikini                                                                                                                                  33

Extended Bikini                                                                                                                 39

Brazilian Touch-up                                                                                                            58

Brazilian 1st Time                                                                                                              68

Bum Wax                                                                                                                           16

Happy Trail                                                                                                                        8

Body Waxing

Upper Leg & Bikini                                                                                                           63

Upper Leg & Extended Bikini                                                                                          69

Lower Leg                                                                                                                         48

Full Leg                                                                                                                             89

Full Leg Extended Bikini                                                                                                  95

Underarm                                                                                                                          22

Half Arm                                                                                                                            36

Full Arm                                                                                                                             52

Chest                                                                                                                                 52

Half Back                                                                                                                           43

Full Back                                                                                                                            68

Ab Wax                                                                                                                               22